Who: Shaquille O'Neal

Shoe: Li-Ning Shaq Zone

When: April, 2011