Spellbound Washed Denim 

Buy It Now at Okiya, $319