LISTEN: Jay-Z f/ Alicia Keys "Empire State of Mind" (2009) LYRIC: