Einstein for Newton

Einstein chooses to celebrate Isaac Newton over Jesus Christ.

via