Jon and Kate

Hasn't that family been through enough already?

via