Dover Street Market Tiki
Buy It Now at Aloha Rag, $95