1. Vintage Shirt

Nirvana Band Shirt
"My favorite '92 Nirvana shirt."