Worn by: Yulia Nidbalskaya, Designer
Instagram: @teamyulia