Location: Avalon, NJ
User: burmyyyy

[via Statigram]