RENOVO HARDWOOD BIKES

Audi x Renovo Hardwood Bikes

Audi x Renovo Hardwood Bikes

Audi's newest collaboration is a series of monocoque frame wooden bikes. So sick.