1910 EDISON PUTON MONOWHEEL

The 1910 Edison-Puton Monowheel

The 1910 Edison-Puton Monowheel

Older than your grandma.