43. Dashing

"Dashing through the...NO."

image via