35. Sarah Shahi

Publication: GQ

Year: 2007

images via