Rumbling, bumbling, STEAM-ROLLING yo ass...and then stumbling.