Hit-Boy

Instagram name: @HitBoySC

Caption: Hovi | Hit-Boy | Kanye.